Hoe werken wij?

Vroegtijdig meedenken

Graag denken wij zo vroeg mogelijk in het proces mee over de aard en ernst van de vermoedens of aantijgingen, de onderzoekbaarheid daarvan, of de mogelijkheid van een andere interventie dan onderzoek. Wij helpen met het opzetten van een strategie en het adviseren over de (crisis)communicatie met alle betrokkenen.

Waken voor overreactie

Wij werken bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag op basis van een heldere visie. Wij zien dat signalen van ongewenst gedrag binnen organisaties vaak een overreactie teweegbrengen. De #Metoo-beweging heeft deze reflex versterkt.  De heftige reacties maken dat het vraagstuk zich binnen korte tijd afspeelt in het juridische domein of in de media, terwijl er een heel scala aan andere – vaak betere – oplossingsrichtingen links blijven liggen. Dit zorgt voor hoogoplopende emoties, vroegtijdige veroordelingen en veel schade aan reputaties. In het vinden en uitvoeren van die alternatieve oplossingsrichtingen ligt onze kracht.

Zorgvuldige en duidelijke aanpak

Bij iedere casus is onze eerste focus binnen het onderzoek: β€˜Wat is de beste strategie om in beeld te krijgen wat er aan de hand is?’. Daarbij hanteren we een duidelijke route en zorgvuldige aanpak waarbij alle betrokkenen zich gezien en gehoord voelen. Ook in persoonsgerichte onderzoeken werken wij met een systemische blik.  Hoor- en wederhoor, verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, duidelijke aanpak en open communicatie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Feiten en tevens betekenisgeving

Bij het in kaart brengen van wat er aan de hand is gaat het allereerst over de feitelijke en waarneembare gebeurtenissen. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, lopen daar de lezingen van de betrokkenen in de meeste gevallen in hoge mate parallel. Daarnaast staat ook betekenisgeving centraal. Wat beweegt de betrokkenen ertoe te handelen zoals gedaan hebben en welke betekenis geven zij aan hun eigen of andermans handelen?

Door zowel de gedragingen, als de intenties en percepties te wegen aan de hand van het vigerende normenkader en de context waarin deze gedragingen zich hebben voorgedaan, kan er, indien gewenst een beoordeling plaatsvinden.

Door het onderzoeksproces op deze manier in te richten ontstaat er bij alle betrokkenen draagvlak, inzicht en in sommige gevallen zelfs heling. Aan de hand van een duidelijke rapportage kan onze opdrachtgever besluiten welke vervolgstappen aan de orde zijn. Dat kan een juridisch traject zijn, maar dat is in onze ervaring in veel gevallen niet nodig.